Voorwaarden


Boekingsinformatie en reisvoorwaarden
Alle in de brochure en website van Koko Holidays omschreven accommodaties worden geleverd door Koko Holidays, Zwake 6, 4451 HH Heinkenszand The Netherlands, telefoon: +31(0)113-232301, fax: +31(0)113-232403, E-mail: info@kokoholidays.com. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Middelburg onder nr. NL22053098


Aanmeldingen en reservering
Reserveren kan als volgt: door middel van een telefonische reservering +31(0)113-232301, per fax: +31(0)113-2322403, per E-mail, door invullen reserveringsformulier website of via één van de door ons aangestelde reisagenten. Koko Holidays stelt een reserveringsovereenkomst op en zendt deze binnen 8 dagen op naar de aanmelder. De aanmelder is verplicht de juiste persoonsgegevens te verstrekken van alle personen die gebruik maken van de te huren accommodatie. De op de reserveringsovereenkomst vermelde gegevens zijn bindend. Controleer bij ontvangst deze overeenkomst op onjuistheden. Neem onmiddellijk contact op met Koko Holidays of uw boekingskantoor indien u binnen 8 dagen niets ontvangen heeft of de gegevens onjuist zijn. Boekingen en/of reserveringen gemaakt binnen 2 weken voor de aankomstdatum kunnen niet meer gewijzigd of veranderd worden na toekenning door Koko Holidays. Alleen reizende jongeren onder 23 jaar zijn niet toegestaan, ten aller tijden dient de hoofdboeker van minimaal deze leeftijd aanwezig te zijn. Groepen of groepsverband zijn alleen mogelijk op aanvraag.


Prijzen
Alle in deze site genoemde prijzen zijn inclusief: huur van accommodatie en inventaris, gebruik van gas en elektriciteit, (met uitzondering van lang of kort voorseizoen arrangementen) en camping faciliteiten. Niet bij de prijs inbegrepen zijn de persoonstoeslagen (indien van toepassing) en de faciliteiten die apart door de camping aan haar gasten worden doorberekend, zoals b.v. gebruik van tennisbaan etc. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, heffingen en belastingen zoals deze Koko Holidays bekend waren ten tijde van het in druk geven en plaatsing van de folder en website.


Betalingsvoorwaarden
De aanbetaling bedraagt 30% van de totale reissom met een minimum van € 100,- (indien van toepassing vermeerderd met de premie voor annuleringsregeling) De aanbetaling dient uiterlijk 7 dagen na reservering te zijn voldaan. De resterende betaling moet uiterlijk 8 weken voor aankomstdatum in ons bezit zijn. Reserveringen binnen 2 maanden voor aanvangsdatum van de huur dienen onmiddellijk en volledig te worden voldaan. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, behoudt Koko Holidays zicht het recht de reservering te annuleren en is de aanmelder aansprakelijk voor de annuleringskosten. Bij overschrijden van de betalingstermijn zal € 20,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij nalatigheid van betaling komen de kosten (gerechtelijk en buiten gerechtelijk) voor rekening van de aanmelder.


Wijzigingen
Tot 8 weken voor aankomstdatum kan de aanmelder verzoeken wijzigingen in de reserveringsovereenkomst aan te brengen welke zoveel mogelijk zullen worden aangebracht indien de beschikbaarheid en de algemene voorwaarden deze wijzigingen toelaten. De nieuwe reissom plus € 20,- wijzigingskosten dienen conform de betalingsvoorwaarden, onder aftrek van de al ontvangen betalingen te worden voldaan. Binnen 8 weken voor aankomst zullen wijzigingen over het algemeen niet mogelijk zijn. Op wijzigingen die gedeeltelijk annulering inhouden zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Indien aan een verzoek tot wijziging door Koko Holidays niet kan worden voldaan en het verzoek gehandhaafd blijft, dan geldt dit als een annulering en zullen de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. Indien de reservering tijdens het verblijf wordt gewijzigd, dient u de wijzigingskosten direct aan één van de Koko Holidays medewerkers te voldoen.


In plaatsstelling
Bij reservering dient de aanmelder precies op te geven met welke personen de accommodatie wordt gebruikt, met vermelding van naam en geboortedatum, ook de gratis kinderen onder 2 jaar deze tellen wel als persoon. Alleen aangemelde personen zijn gerechtigd om gebruik te maken van de door hen gehuurde accommodatie. Indien er een wijziging is in de samenstelling van personen dient dit onmiddellijk doorgegeven te worden aan Koko Holidays. Dit voorkomt, dat men bij aankomst op de door u gereserveerde camping geweigerd wordt. Veranderingen t.a.v. personen die op de reserveringsbevestigingen voorkomen worden beschouwd als een wijziging. Deze wijziging is alleen mogelijk indien de nieuwe perso(o)n(en) voldoet (voldoen) aan de reserveringsvoorwaarden en het verzoek uiterlijk 14 dagen voor aankomst wordt ingediend. Personen die als plaatsvervanger optreden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag.


Annulering
Reserveringen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd. Annuleringskosten(buiten de reserverings- en/of essentiekosten) bedragen bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst 30% van de reissom. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag voor aankomst 60% van de reissom. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot op de dag van aankomst of later 100% van de reissom. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Wij adviseren u dringend deel te nemen aan de annuleringsregeling.
Wanneer een arrangement aangekocht is voor een actie tarief of via derden waarbij vermeld is dat annuleren niet mogelijk is, zijn annuleringskosten na reserveringsdatum 100%


Aankomst en vertrek
Vanaf 15.00 uur staat de door u gereserveerde accommodatie tot uw beschikking. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie uiterlijk om 10.00 uur te verlaten. (Bij een vertrek eerder dan 08:00 uur, kunnen kosten verbonden zitten. Tevens verlopen deze anders als normaal, bijv. dat de slagboom niet eerder open kan. Informeer van te voren of ter plaatse naar de mogelijken en kosten) Indien u om welke reden dan ook op de dag van aankomst niet voor 17.00 uur op de door u gereserveerde accommodatie aanwezig kan zijn, dient u onmiddellijk contact op te nemen met Koko Holidays. Laat ons tijdig weten als u later van uw accommodatie gebruik gaat maken. Bij de reisbescheiden treft u altijd een telefoonnummer aan waar een Koko Holidays vertegenwoordiger te bereiken is. Niet gebruikte dagen tijdens de gereserveerde periode, worden niet terugbetaald


Het gebruik van de accommodatie
Huurders en gasten dienen de beschikbaar gestelde accommodatie met zorg te onderhouden en volgens bestemming te gebruiken en te onderhouden. Koko Holidays behoudt zich het recht voor om schade en/of verlies van haar eigendommen, die ter beschikking zijn gesteld aan haar huurders, op hen te verhalen. De huurder is gedurende de gehele periode, vanaf de aanvaarding tot en met de afmelding, verantwoordelijk voor de door Koko Holidays beschikbaar gestelde accommodatie. Indien er schade of verlies ontstaat, dient dit onmiddellijk te worden doorgegeven aan een vertegenwoordiger van Koko Holidays. Hij of zij zal er voor zorgdragen dat de tekortkomingen zo spoedig mogelijk worden hersteld. De Koko Holidays accommodatie is met de meeste zorg samengesteld om de gasten een zo aangenaam mogelijk verblijf aan te geven. De BT, LT bungalowtenten en stacaravans zijn ingericht voor maximaal 6 personen, de GT bungalowtent voor maximaal 8 personen. Daar de ruimte in de accommodatie natuurlijk altijd beperkt is, adviseren wij onze gasten om met niet meer dan 5 (7) personen daarvan gebruik te maken. Alle extra(‘s) kan alleen worden gehuurd voor de totaal gereserveerde periode. Alle gebruikers van de Koko Holidays accommodaties dienen de camping reglementen en gedragregels, welke zijn opgesteld door de campinghouders, te respecteren. In het voor-en het naseizoen kunnen de campingeigenaren genoodzaakt zijn om niet alle voorzieningen volledig beschikbaar te stellen.
Producten en indelingen kunnen afwijken per locatie en/of accommodatie, deze zijn allen echter wel soort gelijk(waardig). Dit kan zijn dat bijv. bij schade niet direct exact hetzelfde product beschikbaar is en/of wanneer dezelfde producten niet meer leverbaar zijn. Als voorbeeld gebruiken wij de waterkoker; het zijn dat de ene accommodatie een grotere (snellere kokende) waterkoker heeft als de andere accommodatie. Mocht het aantal ampére op de camping niet toereikend zijn voor het gebruik van een waterkoker, dan is er een fluitketel beschikbaar als soort gelijk product om water te koken.


Aansprakelijkheid
Koko Holidays kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beperkt gebruik accommodatie, overlast, schade aan bagage, persoonlijke eigendommen, of niet genoten vakantiedagen indien deze niet het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van de accommodaties, invloeden van buitenaf (welke niet bekend waren bij boeking) of het gevolg zijn van extreme weersituatie.


Huisdieren
Alleen op de campings RCN De Schotsman en de Brem worden geen huisdieren toegestaan. Op alle andere campings worden een beperkt aantal huisdieren toegelaten. Dit is alleen op aanvraag en na goedkeuring van Koko Holidays bij reservering mogelijk.


Schoonmaken
De accommodatie wordt compleet en schoon opgeleverd. Bij vertrek dient men deze accommodatie dan ook schoon achter te laten (ook de koelkast moet leeg en ontdooid zijn) Er is geen mogelijkheid om de accommodatie schoon te laten maken.


Let op!
In de Koko Holidays bungalowtent treft u maar één stopcontact aan wat gebruikt wordt voor de koelkast en het koffiezetapparaat. Wilt u meer elektrische apparatuur aansluiten dan dient u er rekening mee te houden dat er op de camping maar een beperkt vermogen beschikbaar is per plaats. Neem gerust met ons contact op wanneer u van plan bent meerdere apparaten te gebruiken. Wij willen u graag adviseren over wat wel en wat niet kan.


En dan dit nog...
Een vertegenwoordiger van Koko Holidays is niet gerechtigd uitspraken te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van Koko Holidays. Koko Holidays behoudt zich het recht voor om bij gewichtige omstandigheden de reis te annuleren. Klachten dient men onmiddellijk door te geven aan een vertegenwoordiger van Koko Holidays. Alles zal in het werk gesteld worden om klachten te verhelpen. Blijft de klacht toch bestaan dan moet deze schriftelijk worden gemeld aan de directie van Koko Holidays, binnen 14 dagen na vertrek van uw accommodatie. Kennelijke fouten en vergissingen in de Koko Holidays brochure, de Koko Holidays website en/of bijlagen zijn niet bindend.


Voorwaarde deelname annuleringsregeling
Deelname aan het annuleringsregeling moet gelijktijdig bij de reservering geschieden. De regeling geldt van de dag van reservering tot de laatste dag van de gereserveerde huurperiode waarover premie betaald is.
De deelnemer is verplicht de annulering en de reden van deze annulering binnen 3 dagen na gebeurtenis te melden en binnen 7 dagen de annulering schriftelijk te bevestigen met de reden van annulering en originele bewijsstukken.
De deelnemers zijn verplicht in alle redelijkheid medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen m.b.t. het onderzoek naar de reden van de annulering.
Het annuleringsregeling treedt in werking wanneer men redelijkerwijs af moet zien van een boeking dan wel reservering of de vakantie moet beëindigen wegens een van onderstaande redenen:
A) Plotselinge ziekte en/of ongeval bij één van de deelnemers behorende op één en hetzelfde boekings en/of reserveringsformulier
B) Bij ernstige ziekte of een sterfgeval in de niet meereizende familie (bloed- of aanverwant 1e of 2e graad)
C) Onverwachte oproep militaire dienst, anders dan in geval van mobilisatie
D) Onvrijwillige werkeloosheid van de kostwinner
E) Belangrijke zaak-of huisschade, waardoor aanwezigheid ter plaatse gewenst is.
F) Onverwachte verhuizing of toekenning huurwoning, doch niet eerder dan 30 dagen voor aanvang gereserveerde vakantie
G) Het niet kunnen gebruiken van het voor vakantie bedoelde privé vervoermiddel door diefstal, brand of onverwachte motor- en of andere onherstelbare schade binnen 2 weken voor aankomst
H) Definitieve ontwrichting van het huwelijk, waardoor na boeking een echtscheidingprocedure in gang is gezet
I) Nog niet door geboorte beëindigde zwangerschap of gevolgen daarvan.
J) In gevallen waar annulering noodzakelijk is, maar genoemde bepalingen niet van toepassing zijn zal, in overleg met u, getracht worden een passende regeling te treffen

Koko Holidays, de leukste kampeervakanties voor iedereen!